Skip to main content

Hantering av personuppgifter

Spatialworld Oy åtagande avseende hantering av personuppgifter

Spatialworld GDPR

På Spatialworld respekterar vi individers integritet och vikten av att skydda de personuppgifter som anförtrotts oss av våra kunder, våra Medarbetare och andra parter. Det är vårt ansvar att – på ett relevant och lämpligt sätt – behandla och skydda alla personuppgifter i enlighet med den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

Huvudprinciperna för att skydda personuppgifter som behandlas på Spatialworld är följande:

  • Vi begränsar insamlingen och behandlingen av personuppgifter. Vi registrerar så få personuppgifter som är praktiskt möjligt för att uppnå ändamålet med behandlingen.
  • Vi behandlar personuppgifter och känsliga personuppgifter endast om behandlingen har en tydlig legal grund.
  • Vi informerar individerna om vilka personuppgifter vi samlar in och hur uppgifterna kommer att användas.
  • Vi lagrar personuppgifter på ett säkert sätt. Försiktighetsåtgärder ska vidtas för att skydda personuppgifter, t.ex. genom att införa säkerhetsrutiner som att begränsa åtkomsten enbart till en liten grupp namngivna Medarbetare, att införa tekniska begränsningar och individuella försiktighetsåtgärder.
  • Vi lagrar personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för att uppfylla det på förhand definierade ändamål för vilket de samlades in eller kraven i svensk lag.
  • Våra system och processer stödjer skydd för personuppgifter.
  • Vid anlitande av personuppgiftsbiträden förpliktigas personuppgiftsbiträdet genom avtal, att skydda personuppgifterna.

Kontakt

Om du har frågor eller kommentarer till detta Data Privacy Statement eller Spatialworlds behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta oss med hjälp av vårt feedbackformulär.